حیطه کار ارتوپدی در چه زمینه هایی است؟ حیطه کار ارتوپدی در چه زمینه هایی است؟ حیطه کار ارتوپدی در چه زمینه هایی است؟

حیطه کار ارتوپدی در چه زمینه هایی است؟

شنبه, 18 بهمن 1399 ساعت 13:28
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

یک ارتوپد دردرمان های جراحی و طبی آسیب های ضربه ای وغیر ضربه ای درهمه اعضای حرکتی اعم

از انگشتان دست وکف دست و مچ دست وساعد و آرنج و ‌بازوو شانه وانگشتان پا وکف پا ومچ پا وساق پاو زانو وران ومفصل ران و لگن وستون فقرات نقش دارد.
و عمده موارد حیطه کارارتوپدی عبارتند از :

?درمان آسیب های ورزشی
?درمان آسیب های تصادفات
?درمان قطع عضو در موارد خاص
?درمان آسیب و قطع اعصاب محیطی
?درمان آسیب عروق محیطی در اندامها
?درمان پیوند تاندون ها واعصاب و عروق
?درمان مشکلات و بیماری های روماتسیمال
?درمان پیوند استخوان ها و غضروف مفصلی
?درمان پیوندپوست و فلپ پوست و نسوج نرم .
.?درمان بیماری ‌های مادرزادی اندام‌ ها و فقرات
?درمان اصلاح انحرافات محوری اندام هاو فقرات
?درمان و ترمیم پاره شدن و کشیدگی تاندون ها
?درمان بیماری مفاصل و بيمارى هاى روماتيسمى
?درمان طویل و کوتاه سازی اندام با اوستئوتومی
?درمان آسیب مفصل دراندامهابا ثابت کردن مفصل
?درمان تومورهای نسوج نرم و استخوان و مفاصل
?درمان عفونتها ی نسوج نرم و استخوان و مفاصل
?درمان های جراحی میکروسکوپی اعضاودست وپا
?درمان شکستگیها ودررفتگیهای اندام هاو فقرات
?درمان رگ به رگ شدن وکشیدگی و پارگی رباطها

خواندن 48 دفعه
محتوای بیشتر در این بخش: « نماد ارتوپدی چیست؟ ارتوپدی چیست؟ »

نظر دادن